Rodzaje koncernow

Z punktu widzenia stosunków własnościowych wyróżnić można dwa rodzaje koncernów: pierwsze, w których kapitał zgrupowanych przedsiębiorstw należy w całości do koncernu; drugie – oparte na systemie udziałów, składających się z formalnie samodzielnych przedsiębiorstw, których kapitał podporządkowany jest jednak największemu towarzystwu. Skupienie w koncernie wielu dziedzin wytwórczości oraz wielkie rozmiary tych zjednoczeń uniemożliwiają scentralizowane kierowanie wszystkimi […]

Ubezpieczenie rolnikow

W wyniku dłuższej ewolucji system ten jest obecnie najbardziej zbliżony do systemu pracowniczego, a to wskutek daleko idącego zbliżenia się sytuacji członka takiej spółdzielni do pracownika. Główne zróżnicowanie sprowadza się do ustalenia i obliczenia podstawy wymiaru świadczeń. System ten obejmuje członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i członków spółdzielni kółek rolniczych oraz inne osoby, które pracują w […]

Swiadczenie opieki

Świadczeniem o zasadniczym znaczeniu w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym jest emerytura. Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli spełnia dwa warunki: osiągnął wymagany wiek (65 lat mężczyzna i 60 lat kobieta — tak jak w systemie pracowników) oraz okres jego ubezpieczenia obejmuje co najmniej 100 kwartałów. Do okresu ubezpieczenia zalicza się okres ubezpieczenia w latach 1983-1990 oraz prowadzenia lub […]

Srodki dowodowe

Oświadczenia zainteresowanych stanowią środek dowodowy na fakt pozostawania we wspólnocie małżeńskiej, pozostawania na utrzymaniu, niekorzystania ze świadczeń z funduszy publicznych, nie pobierania zasiłków rodzinnych, nie pobierania zasiłku pogrzebowego z innych źródeł. Środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość zarobku lub dochodu są zaświadczenia zakładów pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy. Środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia są pisemne […]

Sluzba zdrowia po wojnie

Po wojnie przed służbą zdrowia stanęły wielkie zadania zwielokrotnione brakiem kadry. W zakresie ubezpieczenia społecznego zniesiono opłaty za porady lekarskie i lekarstwa w 1944 r., objęto nim również pracowników państwowych, korzystających przed wojną z odrębnego lecznictwa, w 1947 r. przyznano prawo do leczenia tylko z pewnymi ograniczeniami rodzinom emerytów i rencistów, wydłużono okresy prawa do […]

Problem temperatury

Wraz z atakiem na głębokości poniżej tysiąca metrów kwestia wentylacji podziemi została obciążona jeszcze jednym problemem — walką ze wzrastającą temperaturą. W niektórych kopalniach ilość powietrza niezbędna do wyrównania temperatury była większa od potrzebnej do zapewnienia górnikom świeżego powietrza oraz usunięcia powietrza „zepsutego”, „złego” i „wybuchowego”. Zgłębiano zatem szyby wentylacyjne o większych przekrojach albo — […]